Novinky
28. 4. 2021

Máme vlastné servery, no aj tak volíme cloud

Asi si už všetci dobre uvedomujeme, že posledný rok – teda „doba covidová“ – nám priniesol malú digitálnu revolúciu, ktorá sa prejavovala doslova skokovými zmenami. Práve počas posledného roka prešli mnohé produktové firmy skúškou flexibility a schopnosti adaptácie na zmeny na trhu.

Využívanie najmodernejších technológií spoločnosťami je v súčasnosti skôr nutnosť ako možnosť, ak chce firma udržať krok s trhom i konkurenciou. Nestačí mať iba dobrý produkt, musí za ním byť ohybná technológia, vďaka ktorej sa firma môže prispôsobiť novým podmienkam a neustálym zmenám. Významným trendom posledných rokov je využívanie verejných cloudových služieb, ktorých technológie poskytli pevné základy pre mnohé úspešné firmy (napr. Netflix, LinkedIn, Airbnb a pod.) No po skúsenosti nemusíme chodiť len do zahraničia, dobrým príkladom je spin-off Aliter Technologies – dnes samostatná spoločnosť MONSE, ktorá úspešne zvládla migráciu z vlastných serverov do cloudu.

CESTA DO VEREJNÉHO CLOUDU

Pred časom vznikol v rámci Aliter Technologies nápad na systém, ktorý by dokázal monitorovať seniora žijúceho osamote v jeho vlastnej domácnosti bez toho, aby mu narúšal súkromie. Celý vývoj a testovanie prototypu prebiehalo vo vlastnom prostredí, na vlastných serveroch v rámci firmy. No pred samotným spustením pilotnej prevádzky sa dosiahol bod, keď bolo nutné rozhodnúť, ako zabezpečiť prípadné rozšírenie IT infraštruktúry. Samozrejmá bola aj požiadavka na dynamickú rozšíriteľnosť pri prechode do ostrej – produkčnej prevádzky. Keďže išlo o nový produkt a odhad komerčného úspechu bol naozaj ťažko predvídateľný, bolo potrebné počítať s možnosťou prudkého nárastu používateľov, ale aj s opačným scenárom. Takéto podmienky kládli vysoké nároky na škálovateľnosť, flexibilitu a optimalizáciu prevádzkových nákladov. Riešenie muselo byť schopné zvládnuť nápor rastu používateľov rýchlym pridávaním dodatočných zdrojov s očakávaným rastúcim dopytom po produkte. Na druhej strane, v prípade, že by dopyt nebol dostatočný, prebytočné nevyužité zdroje by zvyšovali náklady na prevádzku, a preto bolo mimoriadne dôležité, aby sa na zmeny dalo rýchlo reagovať a využívať len skutočne potrebné zdroje.

Po dôkladnej analýze nakoniec padlo rozhodnutie a celý systém sa premigroval do verejného cloudu, kde začal využívať cloudové služby infraštruktúry (IaaS – kde sa poskytovateľ služby stará o hardvér), ale aj kontajnerizácie (CaaS). Práve CaaS služby (slúžia na manažovanie kontajnerových aplikácií, v tomto prípade Kubernetes) majú pre systém veľkú pridanú hodnotu, keďže sa s rastom počtu používateľov a pridávaním nových funkcionalít vyžaduje vysoká flexibilita a dynamika prispôsobenia novým požiadavkám.

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY

Prevádzka MONSE v cloude priniesla množstvo benefitov a umožnila uviesť na trh nový produkt lacnejšie, než by to bolo v prípade prevádzky na vlastných serveroch. Biznismodel cloudu, keď platíte len za to, čo využívate, je mimoriadne vhodný práve pre nové produkty a začínajúce firmy, a to najmä z toho dôvodu, že s rastom počtu používateľov nie je potrebné investovať do vlastnej infraštruktúry, nakupovať a zvyšovať zdroje. Len čo bol zaznamenaný zvýšený záujem o MONSE, kapacity v cloude boli zvýšené za pár minút. V prípade vlastného hardvéru by bolo treba nakúpiť a nainštalovať dodatočné komponenty, čo môže trvať aj niekoľko dní až týždňov. Kľúčovou výhodou boli nižšie počiatočné náklady. Každým zvýšením kapacít náklady vzrástli, ale takéto zvyšovanie sa dialo z dôvodu rastu dopytu, a tak náklady rástli spolu s rastúcimi tržbami. Z pohľadu prevádzky systému cloudové prostredie umožnilo využitím agilných metodík a nástrojov DevOps dynamicky pridávať nové funkcionality. Rovnako presun do cloudu dodal systému vyššiu úroveň bezpečnosti. Súčasne bol vlastný tím odbremenený od mnohých prevádzkových aktivít, ako je napríklad správa prostredia, pravidelná aktualizácia IKT infraštruktúry, aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti, oprava a údržba hardvérových zariadení a mnoho ďalších aktivít.

NA ČO SI DAŤ POZOR PRI MIGRÁCII DO CLOUDU

Migrácia do cloudu vo vlastnej réžii býva vždy náročnejšia a od začiatku k nej treba správne pristúpiť. Už pri voľbe prevádzkovateľa cloudu treba dbať na efektívnosť. Typy služieb jednotlivých poskytovateľov sú veľmi podobné a väčšinou sa dá nájsť ekvivalent služby jedného poskytovateľa u druhého. Napriek tomu sa môže stať, že niektorú službu daný poskytovateľ neponúka. Ak sa v takom prípade rozhodnete nanovo urobiť analýzu so službami iného poskytovateľa, je veľká pravdepodobnosť, že v krátkom čase, pôvodný poskytovateľ už službu do ponuky zaradí. Rovnako treba myslieť dopredu pri výbere medzi IaaS a PaaS. Nie vždy je dobré riadiť sa iba cenou a vybrať najlacnejšie riešenie. Flexibilita býva často dôležitejšia ako cena služby. Počas prevádzky je veľmi dôležité správne pristúpiť k monitoringu služby – vyhnete sa tak nežiaducim výpadkom počas plánovanej údržby zo strany poskytovateľa, preplatkom za bežiace nevyužité zdroje a podobne. Z hľadiska nákladov treba mať na pamäti to, že využívate služby poskytovateľa. Akákoľvek služba navyše je vždy spoplatnená. Preto treba mať prehľad a správne nastavené služby, ktoré využívate. Veľkým prínosom boli nástroje a know-how poskytnuté od spoločnosti Tidal Migrations. Aliter Technologies v roku 2018 rozšírila svoje pôsobenie a kompetencie kapitálovým vstupom do spoločnosti Tidal Migrations, ktorá je špecialistom na cloudovú migráciu a cloudové prostredie a poskytuje platformu na zjednodušený proces migrácie IT infraštruktúry a aplikácií do cloudového prostredia. Na základe získaných poznatkov a ponaučení z prvej migrácie je už tím MONSE schopný bez problémov vytvoriť v cloude nové prostredie výrazne rýchlejšie a efektívne prevádzkovať systém.

Nie vždy je dobré riadiť sa iba cenou a vybrať najlacnejšie riešenie. Flexibilita býva často dôležitejšia ako cena služby.“

ZDROJ: Trend

Náhľad článku Trend: Máme vlastné servery, no aj tak volíme cloud
Práve počas posledného roka prešli mnohé produktové firmy skúškou flexibility a schopnosti adaptácie na zmeny na trhu.