Novinky
8. 4. 2021

Nextech: Aliter Technologies vyhral megatender pre NATO

IT spoločnosť Aliter Technologies, ktorá sa venuje oblasti bezpečnostných, informačných a komunikačných technológií (IKT), uzavrela kontrakt na dodávku systémov na podporu a prevádzku infraštruktúry NATO Communications and Information Agency (NCIA).

Súčasťou zákazky sú aj služby súvisiace s uvedením týchto technológií do prevádzky. Podpis kontraktu je ďalší úspešný krok slovensko-kanadskej IT spoločnosti, ktorá už v minulosti dodala desiatky projektov pre NATO. Hodnota kontraktu je na úrovni 30 miliónov eur s opciou ďalšieho rozšírenia.

NXT: V prvom rade gratulujeme. Pre NATO ste už dodávali svoje riešenia. Aká bola ich úloha?

Peter Dostál: Ďakujeme. Áno, tomuto zákazníkovi sme dodali už de­siatky zákaziek priamo a ďalšie prostredníctvom subdodávok. Mnohé zákazky sú klasifikované alebo podliehajú mlčanlivosti a nemôžem o nich hovoriť podrobne alebo vôbec, ale spravidla ide o IKT systémy alebo špeciálne systémy. Príkladom IKT systémov je štandardná „on­-site“ IKT infraštruktúra, aká sa používa aj v štátnej správe alebo u väč­ších komerčných zákazníkov s prihliadnutím na zvýšené požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a štandardy NATO. Stále častejšie sa ob­javujú aj požiadavky na služby cloudu. Špeciálne systémy sa využívajú v takzvaných poľných podmienkach a patria medzi ne predovšetkým nasaditeľné alebo mobilné IKT systémy. Pekný príklad, ktorý bol v po­slednom čase medializovaný, je systém NATO AGS. Tu sme formou subdodávky dodávali do pozemného segmentu systému informačné a komunikačné technológie, rádiovú technológiu a prvky kybernetic­kej bezpečnosti.

NXT: Čo je predmetom tohto nového kontraktu?

Peter Dostál: Žiaľ, nemôžem zverejniť predmet, ale z predchádzajúcej odpovede si čitateľ môže urobiť obraz o predmete zákaziek tohto zákaz­níka. Ak sa NCIA rozhodne zverejniť niektoré informácie o tomto kontrakte, môžeme sa o ne podeliť s čitateľmi.

NXT: Môžete tento projekt porovnať s tými predchádzajúcimi z hľadiska objemu či ná­ročnosti?

Peter Dostál: To, čím sa pre nás odlišuje tento kontrakt od iných, je predovšetkým jeho veľkosť. Boli sme zvyknutí na kontrakty rádovo v jednot­kách miliónov, ale vyhrať kontrakt v hodnote 30 mi­liónov eur bez DPH a s možnosťou rozšírenia formou opcie je pre nás obrovská česť a robí nám to radosť. Máme skúsenosti z minulosti, kde nám tento zákaz­ník uplatnil opciu až na 200 % z pôvodnej hodnoty, čo sú už čísla, ktoré sú v našom sektore a regióne bezprecedentné.

NXT: Aké iné krajiny súťažili v tomto tendri?

Peter Dostál: Priznám sa, že neviem presne, ale spravidla sa v tých veľkých súťažiach stretávame s nadnárodnými spoločnosťami zo sektora bez­pečnostnej a obrannej techniky, ako sú Thales, Le­onardo, BAE Systems, Airbus, General Dynamics, prípadne s nadnárodnými IT spoločnosťami, ako sú napríklad IBM a ATOS.

NXT: Čo podľa vás najviac zavážilo, že vyhral práve Aliter Technologies?

Peter Dostál: V tejto konkrétnej súťaži to bola cena. Samozrejme, že súťažia iba zavedení a overení dodávatelia s previerkami NATO, ktorí predložia ponuku podľa požiadaviek a splnia kvalifikačné kritériá kon­krétneho kontraktu, ako sú experti a referencie, ale v súťaži následne rozhodla cena. Nie vždy je to tak. Máme skúsenosti s kontraktmi, kde až 50 % alebo 60 % hodnotenia predstavuje kvalitatívne posúdenie riešenia a zvyšok tvorí cena. Mali sme ponuky, na ktorých pracovali desiatky našich najlepších špecialistov takmer rok a majú viac ako 6000 strán vlastného textu.

NXT: Aké sú aktuálne trendy v oblasti kybernetickej bezpeč­nosti v armádnom priestore? Eviduje NCIA z časového hľa­diska nárast intenzity a aj sofistikovanosti kybernetických útokov na vojenské ciele?

Peter Dostál: NATO schválilo svoju prvú politiku v oblasti kyberne­tickej obrany v januári 2008. V júli 2016 spojenci opätovne potvrdili obranný mandát NATO a uznali kyber-priestor ako oblasť operácií, v ktorých sa NATO musí brániť rovnako efektívne ako vo vzduchu, na zemi či na mori. Aj ako odpoveď na silnejúcu intenzitu a sofistikova­nosť kybernetických útokov vo februári 2019 spojenci schválili usmer­nenie NATO, ktoré stanovuje množstvo nástrojov na ďalšie posilnenie schopnosti NATO reagovať na významné škodlivé počítačové aktivity.

NXT: Ďakujeme za rozhovor.

Za NEXTECH sa zhováral Martin Drobný.

Ing. Peter Dostál, CEO Aliter Technologies, a. s. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave. Od roku 1999 žil v Kanade, kde mal na starosti návrhy a realizácie IKT systémov pre spoločnosti v Kanade, USA, Japonsku a Južnej Kórei. Od roku 2007 pôsobí ako generálny riaditeľ spoločnosti Aliter Technologies.

„Komunikačná a informačná agentúra NATO (NCIA) je techno­logickým a kybernetickým uzlom NATO. Agentúra poskytuje tech­nológie C4ISR (velenie, riadenie, komunikácia a počítače, spravo­dajstvo, sledovanie a prieskum), vrátane kybernetickej a raketovej obrany. NCIA získava, nasadzuje a chráni komunikačné systémy pre politické vedenie a veliteľov NATO. Je v prvej línii proti kybernetickým útokom a úzko spolupracuje s vlá­dami a priemyslom, aby zabránila budúcim útokom.“

Aliter Technologies je technolo­gická spoločnosť, ktorá vyvíja IT a komunikačné systémy pre silové rezorty, nadnárodných dodávate­ľov vojenskej a leteckej techniky a medzinárodné organizácie. Je do­dávateľom NATO a iných medzi­národných organizácií, rezortov obrany a vnútra členských krajín a veľkých nadnárodných spoločností v oblasti obranného a bezpečnost­ného priemyslu.

ZDROJ: NEXTECH (PC REVUE)

Náhľad článku Nextech: Aliter Technologies vyhral megatender pre NATO
IT spoločnosť Aliter Technologies, ktorá sa venuje oblasti bezpečnostných, informačných a komunikačných technológií (IKT), uzavrela kontrakt na dodávku systémov na podporu a prevádzku infraštruktúry NATO Communications and Information Agency (NCIA).