INOVACIJE I KVALITET

Naše proizvode i rješenja koriste međunarodne organizacije, globalne IT kompanije i dobavljači u oblasti bezbjednosti i odbrane.

Snimak video Više o firmi

When your security depends on IT

Štitimo vaše investicije i tehnologije koristimo kao instrument za postizanje vaših ciljeva.
Naša inovativna rješenja proizilaze iz vaših zahtjeva.

Specijalni sistemi

Divizija specijalnih /namjenskih/ sistema razvija i isporučuje sofistikovane tehnologije za podršku specijalnim komunikacionim i informacionim sistemima za vojne i civilne operacije kriznog menadžmenta.
Rješenja divizije specijalnih sistema namjenjena su za oružane snage, policiju, vatrogasce, spasilačke timove, specijalne snage, civilnu zaštitu, personal kriznog menadžmenta i druge jedinice i organizacije koje učestvuju u zadacima odbrane države i bezbjednosti, odnosno spašavanja i zaštite stanovništva.

Saznaj više

ICT & Cloud

Naš cilj je implementacija optimizovanih informacionih sistema sa akcentom na njihovu pouzdanost, dostupnost, visoku bezbjednost i minimalizaciju troškova rada. U oblasti migracija u javni oblak /cloud/ pružamo široku skalu kompleksnih usluga. Akcent stavljamo na cloud computing sa efikasnom orkestracijom virtualizovanih sredina i njihovih izvora, dostupnost krajnjih usluga, transparentnost i fleksibilnost usluga, kao i na kompleksnu bezbjednost centara podataka, odnosno on-premise privatnih cloud sistema.

Saznaj više

Kibernetska bezbjednost

Nudimo kompleksne usluge vezane za detekciju, analizu, dizajn, integraciju i rad bezbjednih informacionih sistema koje se pripremaju po mjeri i u odnosu na potrebe naših klijenata. Naša rješenja sadrže kompleksne i efikasne tehnološke postupke koji su potrebni za obezbjedivanje sigurnosti mreža, servera, aplikacija i osjetljivih podataka od štetnih napada u raznim oblastima. Sprovodimo i kompleksni outsourcing rada i bezbjednosti IT.

Saznaj više

Software Development

Naš tim za razvoj softvera pruža inovativna rješenja za klijente koja su prilagođena njihovim potrebama u skladu sa aktuelnim trendovima i standardima.
Primarno se fokusiramo na web rješenja i sisteme u preduzećima.
Razvijamo multiklijentske call centre pogodne za najteže moguće uslove, integracione platforme i alate za efikasan rad, kao i alate za upravljanje privatnim cloud-om visoke dodate vrijednosti.

Saznaj više
 • Specijalni sistemi

  Specijalni sistemi

  Divizija specijalnih /namjenskih/ sistema razvija i isporučuje sofistikovane tehnologije za podršku specijalnim komunikacionim i informacionim sistemima za vojne i civilne operacije kriznog menadžmenta.
  Rješenja divizije specijalnih sistema namjenjena su za oružane snage, policiju, vatrogasce, spasilačke timove, specijalne snage, civilnu zaštitu, personal kriznog menadžmenta i druge jedinice i organizacije koje učestvuju u zadacima odbrane države i bezbjednosti, odnosno spašavanja i zaštite stanovništva.

  Saznaj više
 • ICT & Cloud

  ICT & Cloud

  Naš cilj je implementacija optimizovanih informacionih sistema sa akcentom na njihovu pouzdanost, dostupnost, visoku bezbjednost i minimalizaciju troškova rada. U oblasti migracija u javni oblak /cloud/ pružamo široku skalu kompleksnih usluga. Akcent stavljamo na cloud computing sa efikasnom orkestracijom virtualizovanih sredina i njihovih izvora, dostupnost krajnjih usluga, transparentnost i fleksibilnost usluga, kao i na kompleksnu bezbjednost centara podataka, odnosno on-premise privatnih cloud sistema.

  Saznaj više
 • Kibernetska bezbjednost

  Kibernetska bezbjednost

  Nudimo kompleksne usluge vezane za detekciju, analizu, dizajn, integraciju i rad bezbjednih informacionih sistema koje se pripremaju po mjeri i u odnosu na potrebe naših klijenata. Naša rješenja sadrže kompleksne i efikasne tehnološke postupke koji su potrebni za obezbjedivanje sigurnosti mreža, servera, aplikacija i osjetljivih podataka od štetnih napada u raznim oblastima. Sprovodimo i kompleksni outsourcing rada i bezbjednosti IT.

  Saznaj više
 • Software Development

  Software Development

  Naš tim za razvoj softvera pruža inovativna rješenja za klijente koja su prilagođena njihovim potrebama u skladu sa aktuelnim trendovima i standardima.
  Primarno se fokusiramo na web rješenja i sisteme u preduzećima.
  Razvijamo multiklijentske call centre pogodne za najteže moguće uslove, integracione platforme i alate za efikasan rad, kao i alate za upravljanje privatnim cloud-om visoke dodate vrijednosti.

  Saznaj više

Top Proizvodi

Jedna od specifíčnosti naše kompanije je razvoj unikatnog hardvera
i prijedlog IKT rješenja po mjeri.

Specijalni Sistemi

COMTAG®

COMTAG® pruža govorne usluge i usluge prijenosa podataka za visoko mobilne taktičke jedinice u pokretu. Sastoji se od govorne komponente, komponente za prijenos podataka i opreme.

Govorna komponenta pruža interne komunikacione usluge u vozilu i pristup do radio uredjaja.

Unikatna osobina COMTAG®-a je dinamičko usmjeravanje podataka i funkcija MANET putem uskopojasnih V/UKV radio mreža koju pruža jedinica za upravljanje prenosa podataka. Oprema sadrži razne tipove kompleta slušalica i drugu dodatnu opremu.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

COMTAG Product Datasheet Aliter Technologies

Saznaj više
Specijalni Sistemi

COMTANET®

COMTANET® pruža IP govorne usluge, usluge prijenosa podataka i usluge video tele-konferencija na vojnim taktičnim komandnim mjestima i u privremenim operativnim centrima za civilnu zaštitu. Takodje obuhvata upotrebu i integraciju raznih prijenosnih sredstava kao što su vojni i civilni radio uredjaji, radio relejski uredjaji/oprema, civilni radio uredjaji, MANET radio uredjaji velike brzine, satelitski uredjaji, metalni i optički kablovi i sl., koji omogućavaju izgradnju kompleksne taktičke mreže za komunikaciju.

COMTANET®-a je dostupan: 

 • u vidu konfiguracije koja je jednostavna za montažu, sa transportnim kutijama koje sadrže potrebne IKT tehnologije, ili
 • u vidu mobilnog sistema za rukovodjenje i upravljanje koji je integrisan u tehnološke kontejnere i/ili specijalna vozila za rukovodjenje i djelovanje.

Jezgro COMTANET®-a sastoji se od MIL-STD taktičkih IKT uredjaja kao što su serveri, usmjerivači, prekidači, izvori struje, jedinice za distribuciju struje i čuvanje podatka, glasovni radio ulazi, radio ulazi podataka, MANET radio velike brzine, pretvarači, jedinice terminalnih signala i jedinice za monitoring radio komunikacije. Konstrukcija ovih uredjaja omogućava njihovu instalaciju i upotrebu u vojnim sistemima naoružanja kao što su tenkovi, borbena oklopna vozila, artiljerijski sistemi i sl.

Preuzmite informacije o proizvodu u pdf-u:

COMTANET brochure Aliter Technologies

Saznaj više
ICT & Cloud

Aliter CC

Proizvod Aliter CC je tip multi-tenant call centra koji je sposoban da radi i u najtežim uslovima. Izrazita dodata vrijednost proizvoda je Dashboard, što je integraciona nadogradnja koja obezbjedjuje upravljanje govornog kanala i Service deska, koji pokriva funkcije IT servis menadžmenta alata. Naš proizvod punovredno će da se pobrine za potrebe call centra, klijentskog servisa i automatizovanih marketinških kampanja.

Saznaj više
Software Development

Cloud Service Provisioner

Cloud Service Provisioner (CSP) je instrument napravljen za upravljanje privatnog cloud-a sa visokom dodatom vrijednošću. Ponudjaču IaaS-a omogućava efikasno upravljanje zahtjeva za IaaS koji su podneti od strane podnosioca zahtjeva i praćenje korišćenja HW sredstava. Ujedno podnosiocu pruža i mogućnost da samostalno i jednostavno definiše složene zahtjeve za IaaS, a pored toga uzima u obzir zahtjevne kriterijume u vezi bezbjednosti celokupnog rješenja. Sastavni dio CSP je monitoring datog IaaS-a i pregledni izvještaj /reporting/ korišćenja izvora u cloud-u.

Za kog klijenta je namjenjen ovaj proizvod?

Cloud Service Provisioner (CSP) je proizvod za klijente koji žele da imaju vlastiti privatan ili javni cloud.

Ključne prednosti:

 • User-friendly workflow podnošenja zahtjeva sa validacionim pravilima za korisnike
 • Workflow odobrenja za odobrenje zahtjeva od strane menadžera
 • automatizovano pružanje usluge infrastrukture
 • Monitoring i reporting infrastrukture za korisnike usluga u oblaku kao i za davaoca usluge oblaka
 • Disaster recovery za stalnu dostupnost u slučaju neočekivanog ispada sistema

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

Cloud Service Provisioner Product Datasheet Aliter Technologies

Saznaj više
ICT & Cloud

Enterprise Service Orchestrator

Integraciona platforma je centralni element IKT infrastrukture i servisno orijentisane arhitekture (SOA) za upravljanje komunikacije izmedju sistema na nivou aplikacija.

ESO pruža upravljanje, proksiranje, objavljivanje, transformaciju i obezbjedjivanje sinhrone i asinhrone sistemske integracije. ESO unifikuje medjusobnu sistemsku komunikaciju i predstavlja jednu centralnu tačku za sve interfejse i transakcijske tokove, eliminiše ponovljeno slanje podataka i pruža usluge garantovanog uručenja.

ESO pruža sve rašírene metode autorizacije i njihovo medjusobno preklapanje, čime se obezbjedjuje unifikovana politika autentifikacije i autorizacije u vašoj sredini.

Download the product information datasheet in pdf:

Enterprise Servise Orchestrator

 

Saznaj više
 • COMTAG®

  COMTAG® pruža govorne usluge i usluge prijenosa podataka za visoko mobilne taktičke jedinice u pokretu. Sastoji se od govorne komponente, komponente za prijenos podataka i opreme.

  Govorna komponenta pruža interne komunikacione usluge u vozilu i pristup do radio uredjaja.

  Unikatna osobina COMTAG®-a je dinamičko usmjeravanje podataka i funkcija MANET putem uskopojasnih V/UKV radio mreža koju pruža jedinica za upravljanje prenosa podataka. Oprema sadrži razne tipove kompleta slušalica i drugu dodatnu opremu.

  Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

  COMTAG Product Datasheet Aliter Technologies

  Saznaj više
 • COMTANET®

  COMTANET® pruža IP govorne usluge, usluge prijenosa podataka i usluge video tele-konferencija na vojnim taktičnim komandnim mjestima i u privremenim operativnim centrima za civilnu zaštitu. Takodje obuhvata upotrebu i integraciju raznih prijenosnih sredstava kao što su vojni i civilni radio uredjaji, radio relejski uredjaji/oprema, civilni radio uredjaji, MANET radio uredjaji velike brzine, satelitski uredjaji, metalni i optički kablovi i sl., koji omogućavaju izgradnju kompleksne taktičke mreže za komunikaciju.

  COMTANET®-a je dostupan: 

  • u vidu konfiguracije koja je jednostavna za montažu, sa transportnim kutijama koje sadrže potrebne IKT tehnologije, ili
  • u vidu mobilnog sistema za rukovodjenje i upravljanje koji je integrisan u tehnološke kontejnere i/ili specijalna vozila za rukovodjenje i djelovanje.

  Jezgro COMTANET®-a sastoji se od MIL-STD taktičkih IKT uredjaja kao što su serveri, usmjerivači, prekidači, izvori struje, jedinice za distribuciju struje i čuvanje podatka, glasovni radio ulazi, radio ulazi podataka, MANET radio velike brzine, pretvarači, jedinice terminalnih signala i jedinice za monitoring radio komunikacije. Konstrukcija ovih uredjaja omogućava njihovu instalaciju i upotrebu u vojnim sistemima naoružanja kao što su tenkovi, borbena oklopna vozila, artiljerijski sistemi i sl.

  Preuzmite informacije o proizvodu u pdf-u:

  COMTANET brochure Aliter Technologies

  Saznaj više
 • Aliter CC

  Proizvod Aliter CC je tip multi-tenant call centra koji je sposoban da radi i u najtežim uslovima. Izrazita dodata vrijednost proizvoda je Dashboard, što je integraciona nadogradnja koja obezbjedjuje upravljanje govornog kanala i Service deska, koji pokriva funkcije IT servis menadžmenta alata. Naš proizvod punovredno će da se pobrine za potrebe call centra, klijentskog servisa i automatizovanih marketinških kampanja.

  Saznaj više
 • Cloud Service Provisioner

  Cloud Service Provisioner (CSP) je instrument napravljen za upravljanje privatnog cloud-a sa visokom dodatom vrijednošću. Ponudjaču IaaS-a omogućava efikasno upravljanje zahtjeva za IaaS koji su podneti od strane podnosioca zahtjeva i praćenje korišćenja HW sredstava. Ujedno podnosiocu pruža i mogućnost da samostalno i jednostavno definiše složene zahtjeve za IaaS, a pored toga uzima u obzir zahtjevne kriterijume u vezi bezbjednosti celokupnog rješenja. Sastavni dio CSP je monitoring datog IaaS-a i pregledni izvještaj /reporting/ korišćenja izvora u cloud-u.

  Za kog klijenta je namjenjen ovaj proizvod?

  Cloud Service Provisioner (CSP) je proizvod za klijente koji žele da imaju vlastiti privatan ili javni cloud.

  Ključne prednosti:

  • User-friendly workflow podnošenja zahtjeva sa validacionim pravilima za korisnike
  • Workflow odobrenja za odobrenje zahtjeva od strane menadžera
  • automatizovano pružanje usluge infrastrukture
  • Monitoring i reporting infrastrukture za korisnike usluga u oblaku kao i za davaoca usluge oblaka
  • Disaster recovery za stalnu dostupnost u slučaju neočekivanog ispada sistema

  Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

  Cloud Service Provisioner Product Datasheet Aliter Technologies

  Saznaj više
 • Enterprise Service Orchestrator

  Integraciona platforma je centralni element IKT infrastrukture i servisno orijentisane arhitekture (SOA) za upravljanje komunikacije izmedju sistema na nivou aplikacija.

  ESO pruža upravljanje, proksiranje, objavljivanje, transformaciju i obezbjedjivanje sinhrone i asinhrone sistemske integracije. ESO unifikuje medjusobnu sistemsku komunikaciju i predstavlja jednu centralnu tačku za sve interfejse i transakcijske tokove, eliminiše ponovljeno slanje podataka i pruža usluge garantovanog uručenja.

  ESO pruža sve rašírene metode autorizacije i njihovo medjusobno preklapanje, čime se obezbjedjuje unifikovana politika autentifikacije i autorizacije u vašoj sredini.

  Download the product information datasheet in pdf:

  Enterprise Servise Orchestrator

   

  Saznaj više

250+

Projekti

NATO, služba spašavanja, zaštita granice, specijalne jedinice, multinacionalni projekti iz oblasti prikupljanja i obrade obavještajnih informacija.

20+

Nagrade

uvrstili smo se u Deloitte CE Technology Fast 50 i u BIG 5. Svrstavamo se medju tehnološke kompanije sa najbržim rastom u regiji CEE.

100+

Zadovoljni klijenti

Naši proizvodi i rješenja zadobili su povjerenje od strane medjunarodnih organizacija, globalnih tehnoloških kompanija i državne uprave kod kuće i u inostranstvu.

Naši Top klijenti

Našim klijentima i poslovnim partnerima zahvaljujemo se na povjerenju

i radujemo se daljoj saradnji.

Aktuelnosti

Aktuelno, Novinski izvještaji, Članci, Aliter Technologies u medijima.

31/03/20

Connecting electronic devices to the Internet will simplify daily decisions

This is how the Internet of Things (IoT) works.

Read more
04/03/20

Sharing folders and files is convenient and efficient

Nowadays sharing folders and files is very convenient and efficient. All you need to do is few clicks in the cloud service.

Read more
28/02/20

To learn about cloud news in Prague

Experts from Aliter Technologies visited conference dedicated to cloud and artificial intelligence

Read more