INOVACIJE I KVALITET

Naše proizvode i rješenja koriste međunarodne organizacije, globalne IT kompanije i dobavljači u oblasti bezbjednosti i odbrane.

Snimak video Više o firmi

When your security depends on IT

Štitimo vaše investicije i tehnologije koristimo kao instrument za postizanje vaših ciljeva.
Naša inovativna rješenja proizilaze iz vaših zahtjeva.

Specijalni sistemi

Divizija specijalnih /namjenskih/ sistema razvija i isporučuje sofistikovane tehnologije za podršku specijalnim komunikacionim i informacionim sistemima za vojne i civilne operacije kriznog menadžmenta.
Rješenja divizije specijalnih sistema namjenjena su za oružane snage, policiju, vatrogasce, spasilačke timove, specijalne snage, civilnu zaštitu, personal kriznog menadžmenta i druge jedinice i organizacije koje učestvuju u zadacima odbrane države i bezbjednosti, odnosno spašavanja i zaštite stanovništva.

Saznaj više

ICT & Cloud

Naš cilj je implementacija optimizovanih informacionih sistema sa akcentom na njihovu pouzdanost, dostupnost, visoku bezbjednost i minimalizaciju troškova rada. U oblasti migracija u javni oblak /cloud/ pružamo široku skalu kompleksnih usluga. Akcent stavljamo na cloud computing sa efikasnom orkestracijom virtualizovanih sredina i njihovih izvora, dostupnost krajnjih usluga, transparentnost i fleksibilnost usluga, kao i na kompleksnu bezbjednost centara podataka, odnosno on-premise privatnih cloud sistema.

Saznaj više

Kibernetska bezbjednost

Nudimo kompleksne usluge vezane za detekciju, analizu, dizajn, integraciju i rad bezbjednih informacionih sistema koje se pripremaju po mjeri i u odnosu na potrebe naših klijenata. Naša rješenja sadrže kompleksne i efikasne tehnološke postupke koji su potrebni za obezbjedivanje sigurnosti mreža, servera, aplikacija i osjetljivih podataka od štetnih napada u raznim oblastima. Sprovodimo i kompleksni outsourcing rada i bezbjednosti IT.

Saznaj više

Software Development

Naš tim za razvoj softvera pruža inovativna rješenja za klijente koja su prilagođena njihovim potrebama u skladu sa aktuelnim trendovima i standardima.
Primarno se fokusiramo na web rješenja i sisteme u preduzećima.
Razvijamo multiklijentske call centre pogodne za najteže moguće uslove, integracione platforme i alate za efikasan rad, kao i alate za upravljanje privatnim cloud-om visoke dodate vrijednosti.

Saznaj više
 • Specijalni sistemi

  Specijalni sistemi

  Divizija specijalnih /namjenskih/ sistema razvija i isporučuje sofistikovane tehnologije za podršku specijalnim komunikacionim i informacionim sistemima za vojne i civilne operacije kriznog menadžmenta.
  Rješenja divizije specijalnih sistema namjenjena su za oružane snage, policiju, vatrogasce, spasilačke timove, specijalne snage, civilnu zaštitu, personal kriznog menadžmenta i druge jedinice i organizacije koje učestvuju u zadacima odbrane države i bezbjednosti, odnosno spašavanja i zaštite stanovništva.

  Saznaj više
 • ICT & Cloud

  ICT & Cloud

  Naš cilj je implementacija optimizovanih informacionih sistema sa akcentom na njihovu pouzdanost, dostupnost, visoku bezbjednost i minimalizaciju troškova rada. U oblasti migracija u javni oblak /cloud/ pružamo široku skalu kompleksnih usluga. Akcent stavljamo na cloud computing sa efikasnom orkestracijom virtualizovanih sredina i njihovih izvora, dostupnost krajnjih usluga, transparentnost i fleksibilnost usluga, kao i na kompleksnu bezbjednost centara podataka, odnosno on-premise privatnih cloud sistema.

  Saznaj više
 • Kibernetska bezbjednost

  Kibernetska bezbjednost

  Nudimo kompleksne usluge vezane za detekciju, analizu, dizajn, integraciju i rad bezbjednih informacionih sistema koje se pripremaju po mjeri i u odnosu na potrebe naših klijenata. Naša rješenja sadrže kompleksne i efikasne tehnološke postupke koji su potrebni za obezbjedivanje sigurnosti mreža, servera, aplikacija i osjetljivih podataka od štetnih napada u raznim oblastima. Sprovodimo i kompleksni outsourcing rada i bezbjednosti IT.

  Saznaj više
 • Software Development

  Software Development

  Naš tim za razvoj softvera pruža inovativna rješenja za klijente koja su prilagođena njihovim potrebama u skladu sa aktuelnim trendovima i standardima.
  Primarno se fokusiramo na web rješenja i sisteme u preduzećima.
  Razvijamo multiklijentske call centre pogodne za najteže moguće uslove, integracione platforme i alate za efikasan rad, kao i alate za upravljanje privatnim cloud-om visoke dodate vrijednosti.

  Saznaj više

Top Proizvodi

Jedna od specifíčnosti naše kompanije je razvoj unikatnog hardvera
i prijedlog IKT rješenja po mjeri.

Specijalni Sistemi

COMTAG®

COMTAG® pruža govorne usluge i usluge prijenosa podataka za visoko mobilne taktičke jedinice u pokretu. Sastoji se od govorne komponente, komponente za prijenos podataka i opreme.

Govorna komponenta pruža interne komunikacione usluge u vozilu i pristup do radio uredjaja.

Unikatna osobina COMTAG®-a je dinamičko usmjeravanje podataka i funkcija MANET putem uskopojasnih V/UKV radio mreža koju pruža jedinica za upravljanje prenosa podataka. Oprema sadrži razne tipove kompleta slušalica i drugu dodatnu opremu.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

COMTAG Product Datasheet Aliter Technologies

Saznaj više
Specijalni Sistemi

COMTANET®

COMTANET® pruža IP govorne usluge, usluge prijenosa podataka i usluge video tele-konferencija na vojnim taktičnim komandnim mjestima i u privremenim operativnim centrima za civilnu zaštitu. Takodje obuhvata upotrebu i integraciju raznih prijenosnih sredstava kao što su vojni i civilni radio uredjaji, radio relejski uredjaji/oprema, civilni radio uredjaji, MANET radio uredjaji velike brzine, satelitski uredjaji, metalni i optički kablovi i sl., koji omogućavaju izgradnju kompleksne taktičke mreže za komunikaciju.

COMTANET®-a je dostupan: 

 • u vidu konfiguracije koja je jednostavna za montažu, sa transportnim kutijama koje sadrže potrebne IKT tehnologije, ili
 • u vidu mobilnog sistema za rukovodjenje i upravljanje koji je integrisan u tehnološke kontejnere i/ili specijalna vozila za rukovodjenje i djelovanje.

Jezgro COMTANET®-a sastoji se od MIL-STD taktičkih IKT uredjaja kao što su serveri, usmjerivači, prekidači, izvori struje, jedinice za distribuciju struje i čuvanje podatka, glasovni radio ulazi, radio ulazi podataka, MANET radio velike brzine, pretvarači, jedinice terminalnih signala i jedinice za monitoring radio komunikacije. Konstrukcija ovih uredjaja omogućava njihovu instalaciju i upotrebu u vojnim sistemima naoružanja kao što su tenkovi, borbena oklopna vozila, artiljerijski sistemi i sl.

Preuzmite informacije o proizvodu u pdf-u:

COMTANET brochure Aliter Technologies

Saznaj više
ICT & Cloud

Aliter CC

Proizvod Aliter CC je tip multi-tenant call centra koji je sposoban da radi i u najtežim uslovima. Izrazita dodata vrijednost proizvoda je Dashboard, što je integraciona nadogradnja koja obezbjedjuje upravljanje govornog kanala i Service deska, koji pokriva funkcije IT servis menadžmenta alata. Naš proizvod punovredno će da se pobrine za potrebe call centra, klijentskog servisa i automatizovanih marketinških kampanja.

Saznaj više
Software Development

Cloud Service Provisioner

Cloud Service Provisioner (CSP) je instrument napravljen za upravljanje privatnog cloud-a sa visokom dodatom vrijednošću. Ponudjaču IaaS-a omogućava efikasno upravljanje zahtjeva za IaaS koji su podneti od strane podnosioca zahtjeva i praćenje korišćenja HW sredstava. Ujedno podnosiocu pruža i mogućnost da samostalno i jednostavno definiše složene zahtjeve za IaaS, a pored toga uzima u obzir zahtjevne kriterijume u vezi bezbjednosti celokupnog rješenja. Sastavni dio CSP je monitoring datog IaaS-a i pregledni izvještaj /reporting/ korišćenja izvora u cloud-u.

Za kog klijenta je namjenjen ovaj proizvod?

Cloud Service Provisioner (CSP) je proizvod za klijente koji žele da imaju vlastiti privatan ili javni cloud.

Ključne prednosti:

 • User-friendly workflow podnošenja zahtjeva sa validacionim pravilima za korisnike
 • Workflow odobrenja za odobrenje zahtjeva od strane menadžera
 • automatizovano pružanje usluge infrastrukture
 • Monitoring i reporting infrastrukture za korisnike usluga u oblaku kao i za davaoca usluge oblaka
 • Disaster recovery za stalnu dostupnost u slučaju neočekivanog ispada sistema

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

Cloud Service Provisioner Product Datasheet Aliter Technologies

Saznaj više
ICT & Cloud

Enterprise Service Orchestrator

Integraciona platforma je centralni element IKT infrastrukture i servisno orijentisane arhitekture (SOA) za upravljanje komunikacije izmedju sistema na nivou aplikacija.

ESO pruža upravljanje, proksiranje, objavljivanje, transformaciju i obezbjedjivanje sinhrone i asinhrone sistemske integracije. ESO unifikuje medjusobnu sistemsku komunikaciju i predstavlja jednu centralnu tačku za sve interfejse i transakcijske tokove, eliminiše ponovljeno slanje podataka i pruža usluge garantovanog uručenja.

ESO pruža sve rašírene metode autorizacije i njihovo medjusobno preklapanje, čime se obezbjedjuje unifikovana politika autentifikacije i autorizacije u vašoj sredini.

Download the product information datasheet in pdf:

Enterprise Servise Orchestrator

 

Saznaj više
 • COMTAG®

  COMTAG® pruža govorne usluge i usluge prijenosa podataka za visoko mobilne taktičke jedinice u pokretu. Sastoji se od govorne komponente, komponente za prijenos podataka i opreme.

  Govorna komponenta pruža interne komunikacione usluge u vozilu i pristup do radio uredjaja.

  Unikatna osobina COMTAG®-a je dinamičko usmjeravanje podataka i funkcija MANET putem uskopojasnih V/UKV radio mreža koju pruža jedinica za upravljanje prenosa podataka. Oprema sadrži razne tipove kompleta slušalica i drugu dodatnu opremu.

  Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

  COMTAG Product Datasheet Aliter Technologies

  Saznaj više
 • COMTANET®

  COMTANET® pruža IP govorne usluge, usluge prijenosa podataka i usluge video tele-konferencija na vojnim taktičnim komandnim mjestima i u privremenim operativnim centrima za civilnu zaštitu. Takodje obuhvata upotrebu i integraciju raznih prijenosnih sredstava kao što su vojni i civilni radio uredjaji, radio relejski uredjaji/oprema, civilni radio uredjaji, MANET radio uredjaji velike brzine, satelitski uredjaji, metalni i optički kablovi i sl., koji omogućavaju izgradnju kompleksne taktičke mreže za komunikaciju.

  COMTANET®-a je dostupan: 

  • u vidu konfiguracije koja je jednostavna za montažu, sa transportnim kutijama koje sadrže potrebne IKT tehnologije, ili
  • u vidu mobilnog sistema za rukovodjenje i upravljanje koji je integrisan u tehnološke kontejnere i/ili specijalna vozila za rukovodjenje i djelovanje.

  Jezgro COMTANET®-a sastoji se od MIL-STD taktičkih IKT uredjaja kao što su serveri, usmjerivači, prekidači, izvori struje, jedinice za distribuciju struje i čuvanje podatka, glasovni radio ulazi, radio ulazi podataka, MANET radio velike brzine, pretvarači, jedinice terminalnih signala i jedinice za monitoring radio komunikacije. Konstrukcija ovih uredjaja omogućava njihovu instalaciju i upotrebu u vojnim sistemima naoružanja kao što su tenkovi, borbena oklopna vozila, artiljerijski sistemi i sl.

  Preuzmite informacije o proizvodu u pdf-u:

  COMTANET brochure Aliter Technologies

  Saznaj više
 • Aliter CC

  Proizvod Aliter CC je tip multi-tenant call centra koji je sposoban da radi i u najtežim uslovima. Izrazita dodata vrijednost proizvoda je Dashboard, što je integraciona nadogradnja koja obezbjedjuje upravljanje govornog kanala i Service deska, koji pokriva funkcije IT servis menadžmenta alata. Naš proizvod punovredno će da se pobrine za potrebe call centra, klijentskog servisa i automatizovanih marketinških kampanja.

  Saznaj više
 • Cloud Service Provisioner

  Cloud Service Provisioner (CSP) je instrument napravljen za upravljanje privatnog cloud-a sa visokom dodatom vrijednošću. Ponudjaču IaaS-a omogućava efikasno upravljanje zahtjeva za IaaS koji su podneti od strane podnosioca zahtjeva i praćenje korišćenja HW sredstava. Ujedno podnosiocu pruža i mogućnost da samostalno i jednostavno definiše složene zahtjeve za IaaS, a pored toga uzima u obzir zahtjevne kriterijume u vezi bezbjednosti celokupnog rješenja. Sastavni dio CSP je monitoring datog IaaS-a i pregledni izvještaj /reporting/ korišćenja izvora u cloud-u.

  Za kog klijenta je namjenjen ovaj proizvod?

  Cloud Service Provisioner (CSP) je proizvod za klijente koji žele da imaju vlastiti privatan ili javni cloud.

  Ključne prednosti:

  • User-friendly workflow podnošenja zahtjeva sa validacionim pravilima za korisnike
  • Workflow odobrenja za odobrenje zahtjeva od strane menadžera
  • automatizovano pružanje usluge infrastrukture
  • Monitoring i reporting infrastrukture za korisnike usluga u oblaku kao i za davaoca usluge oblaka
  • Disaster recovery za stalnu dostupnost u slučaju neočekivanog ispada sistema

  Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

  Cloud Service Provisioner Product Datasheet Aliter Technologies

  Saznaj više
 • Enterprise Service Orchestrator

  Integraciona platforma je centralni element IKT infrastrukture i servisno orijentisane arhitekture (SOA) za upravljanje komunikacije izmedju sistema na nivou aplikacija.

  ESO pruža upravljanje, proksiranje, objavljivanje, transformaciju i obezbjedjivanje sinhrone i asinhrone sistemske integracije. ESO unifikuje medjusobnu sistemsku komunikaciju i predstavlja jednu centralnu tačku za sve interfejse i transakcijske tokove, eliminiše ponovljeno slanje podataka i pruža usluge garantovanog uručenja.

  ESO pruža sve rašírene metode autorizacije i njihovo medjusobno preklapanje, čime se obezbjedjuje unifikovana politika autentifikacije i autorizacije u vašoj sredini.

  Download the product information datasheet in pdf:

  Enterprise Servise Orchestrator

   

  Saznaj više

250+

Projekti

NATO, služba spašavanja, zaštita granice, specijalne jedinice, multinacionalni projekti iz oblasti prikupljanja i obrade obavještajnih informacija.

20+

Nagrade

uvrstili smo se u Deloitte CE Technology Fast 50 i u BIG 5. Svrstavamo se medju tehnološke kompanije sa najbržim rastom u regiji CEE.

100+

Zadovoljni klijenti

Naši proizvodi i rješenja zadobili su povjerenje od strane medjunarodnih organizacija, globalnih tehnoloških kompanija i državne uprave kod kuće i u inostranstvu.

Naši Top klijenti

Našim klijentima i poslovnim partnerima zahvaljujemo se na povjerenju

i radujemo se daljoj saradnji.

Aktuelnosti

Aktuelno, Novinski izvještaji, Članci, Aliter Technologies u medijima.

28/02/20

To learn about cloud news in Prague

Experts from Aliter Technologies visited conference dedicated to cloud and artificial intelligence

Read more
26/02/20

Task management tools are a useful solution for team collaboration

Managing project tasks is a challenge.

Read more
17/02/20

The beginning of the new year in the name of Balls

Aliter Technologies a partner of three Balls

Read more