INOVACIJE I KVALITET

Naše proizvode i rješenja koriste medjunarodne organizacije, globalne tehnološke kompanije i dobavljači u oblasti bezbjednosti i odbrane.

Snimak video Više o firmi

When your security depends on IT

Štitimo vaše investicije i tehnologije koristimo kao instrument za postizanje vaših ciljeva.
Naša inovativna rješenja proizilaze iz vaših zahtjeva.

Specijalni sistemi

Divizija Specijalnih sistema kreira sofistikovane tehnologije za podršku specijalnim komunikacijskim i informacionim sistemima za vojne i civilne operacije kriznog menadžmenta ili za podršku internim procesima i upravljanje tajnim podacima.

Naša rješenja namjenjena su oružanim snagama, specijalnim jedinicama, nacionalnoj bezbjednosti, policiji, spasilačkim timovima, civilnoj zaštiti, osobama iz kriznog menadžmenta I drugim jedinicama i organizacijama koje učestvuju u zadacima odbrane države, bezbjednosti, spašavanja i zaštite gradjana.

Pronaći više

IKT & Bezbjednost

Štitimo vašu aktivu: informacije, administrativu, kadrove, bezbjednost objekata i kontinuitet preduzetničkog planiranja.
Aliter Technologies pruža kompleksne bezbjednosne revizije i analizu rizika, bezbjednosne politike, bezbjednosne planove i projekte prema individualnim internim politíkama, medjunarodnim normama i nacionalnim pravnim propisima. Ako su vaši podaci i informacioni sistemi ključni za vaš rad, preporučujemo vam planiranje kontinuiteta i otpornosti (BCP) kao i testiranje.

Pronaći više

AAL

Ambient Assisted Living predstavlja u našem društvu nove mogućnosti za brigu o licima, kao i prostor za pružanje novih elektronskih usluga. Nudimo vam unifikovan centralni sistem za podršku starijim licima zahvaljujući kome će se takva lica osjećati znatno bezbjednije, moći će jednostavno da komuniciraju sa rodjacima kao i da dobiju pomoć u slučaju potrebe.
Ovo rješenje nudi moderne informacione i komunikacione tehnologije (IKT) za starija lica i kreira sredinu koja omogućava transparentnu integraciju socijalnih usluga i potreba za dugoročnu zdravstveno-socijalnu brigu za starija lica i druga zdravstveno hendikepirana lica.

Pronaći više

Automatizacija & Komunikacija

Na području sistema za automatizaciju i komunikaciju našim klijentima iz raznih grana (npr. proizvodnje, energetskih i prirodnih resursa, zdravstva) donosimo rješenja i proizvode koji su izradjeni na osnovu naših istraživanja i razvoja.

Ova oblast obuhvata i specijalne prijedloge u oblasti inteligentnih mreža, mobilnih komunikacija i sistema za lokalizaciju, kao i rješenja za aktivnu zaštitu i hitnu pomoć.

Pronaći više
 • Specijalni sistemi

  Specijalni sistemi

  Divizija Specijalnih sistema kreira sofistikovane tehnologije za podršku specijalnim komunikacijskim i informacionim sistemima za vojne i civilne operacije kriznog menadžmenta ili za podršku internim procesima i upravljanje tajnim podacima.

  Naša rješenja namjenjena su oružanim snagama, specijalnim jedinicama, nacionalnoj bezbjednosti, policiji, spasilačkim timovima, civilnoj zaštiti, osobama iz kriznog menadžmenta I drugim jedinicama i organizacijama koje učestvuju u zadacima odbrane države, bezbjednosti, spašavanja i zaštite gradjana.

  Pronaći više
 • IKT & Bezbjednost

  IKT & Bezbjednost

  Štitimo vašu aktivu: informacije, administrativu, kadrove, bezbjednost objekata i kontinuitet preduzetničkog planiranja.
  Aliter Technologies pruža kompleksne bezbjednosne revizije i analizu rizika, bezbjednosne politike, bezbjednosne planove i projekte prema individualnim internim politíkama, medjunarodnim normama i nacionalnim pravnim propisima. Ako su vaši podaci i informacioni sistemi ključni za vaš rad, preporučujemo vam planiranje kontinuiteta i otpornosti (BCP) kao i testiranje.

  Pronaći više
 • AAL

  AAL

  Ambient Assisted Living predstavlja u našem društvu nove mogućnosti za brigu o licima, kao i prostor za pružanje novih elektronskih usluga. Nudimo vam unifikovan centralni sistem za podršku starijim licima zahvaljujući kome će se takva lica osjećati znatno bezbjednije, moći će jednostavno da komuniciraju sa rodjacima kao i da dobiju pomoć u slučaju potrebe.
  Ovo rješenje nudi moderne informacione i komunikacione tehnologije (IKT) za starija lica i kreira sredinu koja omogućava transparentnu integraciju socijalnih usluga i potreba za dugoročnu zdravstveno-socijalnu brigu za starija lica i druga zdravstveno hendikepirana lica.

  Pronaći više
 • Automatizacija & Komunikacija

  Automatizacija & Komunikacija

  Na području sistema za automatizaciju i komunikaciju našim klijentima iz raznih grana (npr. proizvodnje, energetskih i prirodnih resursa, zdravstva) donosimo rješenja i proizvode koji su izradjeni na osnovu naših istraživanja i razvoja.

  Ova oblast obuhvata i specijalne prijedloge u oblasti inteligentnih mreža, mobilnih komunikacija i sistema za lokalizaciju, kao i rješenja za aktivnu zaštitu i hitnu pomoć.

  Pronaći više

Top Proizvodi

Jedna od specifíčnosti naše kompanije je razvoj unikatnog hardvera
i prijedlog IKT rješenja po mjeri.

Specijalni Sistemi

COMTAG®

COMTAG® pruža govorne usluge i usluge prijenosa podataka za visoko mobilne taktičke jedinice u pokretu. Sastoji se od govorne komponente, komponente za prijenos podataka i opreme.

Govorna komponenta pruža interne komunikacione usluge u vozilu i pristup do radio uredjaja.

Unikatna osobina COMTAG®-a je dinamičko usmjeravanje podataka i funkcija MANET putem uskopojasnih V/UKV radio mreža koju pruža jedinica za upravljanje prenosa podataka. Oprema sadrži razne tipove kompleta slušalica i drugu dodatnu opremu.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

COMTAG Product Datasheet Aliter Technologies

Pronaći više
Specijalni Sistemi

COMTANET®

COMTANET® pruža IP govorne usluge, usluge prijenosa podataka i usluge video tele-konferencija na vojnim taktičnim komandnim mjestima i u privremenim operativnim centrima za civilnu zaštitu. Takodje obuhvata upotrebu i integraciju raznih prijenosnih sredstava kao što su vojni i civilni radio uredjaji, radio relejski uredjaji/oprema, civilni radio uredjaji, MANET radio uredjaji velike brzine, satelitski uredjaji, metalni i optički kablovi i sl., koji omogućavaju izgradnju kompleksne taktičke mreže za komunikaciju.

COMTANET®-a je dostupan: 

 • u vidu konfiguracije koja je jednostavna za montažu, sa transportnim kutijama koje sadrže potrebne IKT tehnologije, ili
 • u vidu mobilnog sistema za rukovodjenje i upravljanje koji je integrisan u tehnološke kontejnere i/ili specijalna vozila za rukovodjenje i djelovanje.

Jezgro COMTANET®-a sastoji se od MIL-STD taktičkih IKT uredjaja kao što su serveri, usmjerivači, prekidači, izvori struje, jedinice za distribuciju struje i čuvanje podatka, glasovni radio ulazi, radio ulazi podataka, MANET radio velike brzine, pretvarači, jedinice terminalnih signala i jedinice za monitoring radio komunikacije. Konstrukcija ovih uredjaja omogućava njihovu instalaciju i upotrebu u vojnim sistemima naoružanja kao što su tenkovi, borbena oklopna vozila, artiljerijski sistemi i sl.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

COMTANET Product Datasheet Aliter Technologies

Pronaći više
IKT & Cloud

Aliter CC

Proizvod Aliter CC je tip multi-tenant call centra koji je sposoban da radi i u najtežim uslovima. Izrazita dodata vrijednost proizvoda je Dashboard, što je integraciona nadogradnja koja obezbjedjuje upravljanje govornog kanala i Service deska, koji pokriva funkcije IT servis menadžmenta alata. Naš proizvod punovredno će da se pobrine za potrebe call centra, klijentskog servisa i automatizovanih marketinških kampanja.

Pronaći više
IKT & Cloud

Cloud Service Provisioner

Cloud Service Provisioner (CSP) je instrument napravljen za upravljanje privatnog cloud-a sa visokom dodatom vrijednošću. Ponudjaču IaaS-a omogućava efikasno upravljanje zahtjeva za IaaS koji su podneti od strane podnosioca zahtjeva i praćenje korišćenja HW sredstava. Ujedno podnosiocu pruža i mogućnost da samostalno i jednostavno definiše složene zahtjeve za IaaS, a pored toga uzima u obzir zahtjevne kriterijume u vezi bezbjednosti celokupnog rješenja. Sastavni dio CSP je monitoring datog IaaS-a i pregledni izvještaj /reporting/ korišćenja izvora u cloud-u.

Za kog klijenta je namjenjen ovaj proizvod?

Cloud Service Provisioner (CSP) je proizvod za klijente koji žele da imaju vlastiti privatan ili javni cloud.

Ključne prednosti:

 • User-friendly workflow podnošenja zahtjeva sa validacionim pravilima za korisnike
 • Workflow odobrenja za odobrenje zahtjeva od strane menadžera
 • automatizovano pružanje usluge infrastrukture
 • Monitoring i reporting infrastrukture za korisnike usluga u oblaku kao i za davaoca usluge oblaka
 • Disaster recovery za stalnu dostupnost u slučaju neočekivanog ispada sistema

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

Cloud Service Provisioner Product Datasheet Aliter Technologies

Pronaći više
IKT & Cloud

Enterprise Service Orchestrator

Integraciona platforma je centralni element IKT infrastrukture i servisno orijentisane arhitekture (SOA) za upravljanje komunikacije izmedju sistema na nivou aplikacija.

ESO pruža upravljanje, proksiranje, objavljivanje, transformaciju i obezbjedjivanje sinhrone i asinhrone sistemske integracije. ESO unifikuje medjusobnu sistemsku komunikaciju i predstavlja jednu centralnu tačku za sve interfejse i transakcijske tokove, eliminiše ponovljeno slanje podataka i pruža usluge garantovanog uručenja.

ESO pruža sve rašírene metode autorizacije i njihovo medjusobno preklapanje, čime se obezbjedjuje unifikovana politika autentifikacije i autorizacije u vašoj sredini.

Download the product information datasheet in pdf:

Enterprise Servise Orchestrator

 

Pronaći više
 • COMTAG®

  COMTAG® pruža govorne usluge i usluge prijenosa podataka za visoko mobilne taktičke jedinice u pokretu. Sastoji se od govorne komponente, komponente za prijenos podataka i opreme.

  Govorna komponenta pruža interne komunikacione usluge u vozilu i pristup do radio uredjaja.

  Unikatna osobina COMTAG®-a je dinamičko usmjeravanje podataka i funkcija MANET putem uskopojasnih V/UKV radio mreža koju pruža jedinica za upravljanje prenosa podataka. Oprema sadrži razne tipove kompleta slušalica i drugu dodatnu opremu.

  Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

  COMTAG Product Datasheet Aliter Technologies

  Pronaći više
 • COMTANET®

  COMTANET® pruža IP govorne usluge, usluge prijenosa podataka i usluge video tele-konferencija na vojnim taktičnim komandnim mjestima i u privremenim operativnim centrima za civilnu zaštitu. Takodje obuhvata upotrebu i integraciju raznih prijenosnih sredstava kao što su vojni i civilni radio uredjaji, radio relejski uredjaji/oprema, civilni radio uredjaji, MANET radio uredjaji velike brzine, satelitski uredjaji, metalni i optički kablovi i sl., koji omogućavaju izgradnju kompleksne taktičke mreže za komunikaciju.

  COMTANET®-a je dostupan: 

  • u vidu konfiguracije koja je jednostavna za montažu, sa transportnim kutijama koje sadrže potrebne IKT tehnologije, ili
  • u vidu mobilnog sistema za rukovodjenje i upravljanje koji je integrisan u tehnološke kontejnere i/ili specijalna vozila za rukovodjenje i djelovanje.

  Jezgro COMTANET®-a sastoji se od MIL-STD taktičkih IKT uredjaja kao što su serveri, usmjerivači, prekidači, izvori struje, jedinice za distribuciju struje i čuvanje podatka, glasovni radio ulazi, radio ulazi podataka, MANET radio velike brzine, pretvarači, jedinice terminalnih signala i jedinice za monitoring radio komunikacije. Konstrukcija ovih uredjaja omogućava njihovu instalaciju i upotrebu u vojnim sistemima naoružanja kao što su tenkovi, borbena oklopna vozila, artiljerijski sistemi i sl.

  Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

  COMTANET Product Datasheet Aliter Technologies

  Pronaći više
 • Aliter CC

  Proizvod Aliter CC je tip multi-tenant call centra koji je sposoban da radi i u najtežim uslovima. Izrazita dodata vrijednost proizvoda je Dashboard, što je integraciona nadogradnja koja obezbjedjuje upravljanje govornog kanala i Service deska, koji pokriva funkcije IT servis menadžmenta alata. Naš proizvod punovredno će da se pobrine za potrebe call centra, klijentskog servisa i automatizovanih marketinških kampanja.

  Pronaći više
 • Cloud Service Provisioner

  Cloud Service Provisioner (CSP) je instrument napravljen za upravljanje privatnog cloud-a sa visokom dodatom vrijednošću. Ponudjaču IaaS-a omogućava efikasno upravljanje zahtjeva za IaaS koji su podneti od strane podnosioca zahtjeva i praćenje korišćenja HW sredstava. Ujedno podnosiocu pruža i mogućnost da samostalno i jednostavno definiše složene zahtjeve za IaaS, a pored toga uzima u obzir zahtjevne kriterijume u vezi bezbjednosti celokupnog rješenja. Sastavni dio CSP je monitoring datog IaaS-a i pregledni izvještaj /reporting/ korišćenja izvora u cloud-u.

  Za kog klijenta je namjenjen ovaj proizvod?

  Cloud Service Provisioner (CSP) je proizvod za klijente koji žele da imaju vlastiti privatan ili javni cloud.

  Ključne prednosti:

  • User-friendly workflow podnošenja zahtjeva sa validacionim pravilima za korisnike
  • Workflow odobrenja za odobrenje zahtjeva od strane menadžera
  • automatizovano pružanje usluge infrastrukture
  • Monitoring i reporting infrastrukture za korisnike usluga u oblaku kao i za davaoca usluge oblaka
  • Disaster recovery za stalnu dostupnost u slučaju neočekivanog ispada sistema

  Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

  Cloud Service Provisioner Product Datasheet Aliter Technologies

  Pronaći više
 • Enterprise Service Orchestrator

  Integraciona platforma je centralni element IKT infrastrukture i servisno orijentisane arhitekture (SOA) za upravljanje komunikacije izmedju sistema na nivou aplikacija.

  ESO pruža upravljanje, proksiranje, objavljivanje, transformaciju i obezbjedjivanje sinhrone i asinhrone sistemske integracije. ESO unifikuje medjusobnu sistemsku komunikaciju i predstavlja jednu centralnu tačku za sve interfejse i transakcijske tokove, eliminiše ponovljeno slanje podataka i pruža usluge garantovanog uručenja.

  ESO pruža sve rašírene metode autorizacije i njihovo medjusobno preklapanje, čime se obezbjedjuje unifikovana politika autentifikacije i autorizacije u vašoj sredini.

  Download the product information datasheet in pdf:

  Enterprise Servise Orchestrator

   

  Pronaći više

250+

Projekti

NATO, služba spašavanja, zaštita granice, specijalne jedinice, multinacionalni projekti iz oblasti prikupljanja i obrade obavještajnih informacija.

20+

Nagrade

uvrstili smo se u Deloitte CE Technology Fast 50 i u BIG 5. Svrstavamo se medju tehnološke kompanije sa najbržim rastom u regiji CEE.

100+

Zadovoljni klijenti

Naši proizvodi i rješenja zadobili su povjerenje od strane medjunarodnih organizacija, globalnih tehnoloških kompanija i državne uprave kod kuće i u inostranstvu.

Naši Top klijenti

Našim klijentima i poslovnim partnerima zahvaljujemo se na povjerenju

i radujemo se daljoj saradnji.

Aktuelnosti

Aktuelno, Novinski izvještaji, Članci, Aliter Technologies u medijima.

18/02/19

Aliter Technologies awarded Digital one award 2018

Aliter Technologies was awarded Digital number one one award 2018 for active fulfilment of commitments within Digital coalition in the year 2018.

Read more
15/02/19

Aliter Technologies opens a branch in Banská Bystrica

Aliter Technologies opens a new branch in Banská Bystrica since February 2019.

Read more
01/02/19

Aliter Technologies proved the Slovak Superbrands award in 2019

The Slovak Board of Experts of the Brand Council, Slovak Superbrands, awarded Aliter Technologies with the Slovak Business Superbrands Award 2019.

Read more