Software Development

Cloud Computing


Cloud je prostor na internetu gdje se mogu čuvati sve vrste informacija. Kada govorimo o Cloud computingu, govorimo o pružanju usluga i aplikacija ili programa koji se nalaze na serverima na webu do kojih korisnici imaju jednostavan pristup praktično sa bilo kog mjesta. Opšte prihvaćeni modeli usluga cloud computinga su SaaS (Software as a Service – Softver kao usluga), PaaS (Platform as a Service – Platforma kao usluga) i IaaS (Infrastructure as a Service – Infrastruktura kao usluga). Naša kompanija nudi bezbjedno pružanje ovih usluga na osnovu aktuelnih potreba i zahtjeva klijenata.

U današnje vrijeme sve veći akcent daje se na cloud computing i orkestraciju, virtualizaciju, dostupnost i bezbjednost centara podataka. Kada se predlažu, potrebno je uzeti u obzir fizičku distributivnost i lokaciju, gradjevinski dio, bezbjednost, kao i visoko dostupnu tehnološku, IT i komunikacionu infrastrukturu.

Ovi centri podataka koji se upravljaju i monitoruju preko centralnih operativnih centara sa podrškom 7x24x365, pružaju fleksibilnu IKT infrastrukturu za bezbjedan rad informacionih sistema.

Naše glavno iskustvo na području cloud computinga je uspješni projekat Cloud Vlade u okviru kojeg smo implementirali i naš proizvod Cloud Service Provisioner. Napravili smo jedan kompleksan sistem koji je otklonio neophodnost pravljenja više nepotpuno iskorišćenih sistema.