Novinky
Press
1. 10. 2020

Pomoc komunite dáva úspechu hlbší zmysel

Ešte väčšie zadosťučinenie z úspechu prichá­dza vtedy, ak firma dokáže do spo­ločnosti prispieť nad rámec toho, čo musí zo zákona.

Firmy vznikajú s cieľom vytvárať zisk, vďaka čomu tvoria pracovné príležitosti, platia dane, a tak pri­spievajú k fungovaniu spoločnosti. Zisk a finančné výsledky sú právom vnímané ako kritériá úspešnosti fi­riem. Hoci sa na rastúce grafy dobre pozerá, nie je to všetko.

V Aliter Technolo­gies sú preto aktivity spoločenskej zodpovednosti pevnou súčasťou firemnej kultúry. Zameriavajú sa naj­mä na podporu športu, vzdelávania, sociálne témy a ochranu životného prostredia v lokálnych komunitách. Zuzana Urbaníková, riaditeľka diví­zie ekonomiky a prevádzky opisuje, akým aktivitám sa spoločnosť venu­je a aké pozitíva prinášajú do fungo­vania firmy.

Ultrabeh a prekonávanie vlastných limitov

Budovanie firemnej kultúry a pod­pora komunitných aktivít je beh na dlhé trate. Rovnako, ako vyše 140-kilometrový Štefánik trail, jedno z najobľúbenejších bežeckých podu­jatí, ktoré Aliter Technologies podpo­ruje nielen finančne, ale aj športovo. Každý rok na štart pretekov postaví aj vlastný tím bežcov alebo poskyt­ne ochotných dobrovoľníkov z vlast­ných radov. „Z príspevkov organizá­tora a od samotných bežcov putuje časť prostriedkov aj na podporu det­ského hospicu Plamienok, ktorý zá­roveň Aliter Technologies podporuje aj inými formami,” dodáva.

Úspešný štart kariéry pre študentov

Dobrý rozbeh nie je dôležitý iba na bežeckých ultra pretekoch, ale aj v kariére. Aliter Inkubátor ponúka platené stáže pre študentov a absol­ventov stredných a vysokých škôl, aby mali ľahší štart do profesijného života.

„Mladým ľuďom ponúkame mož­nosť zoznámiť sa s fungovaním spo­ločnosti, jej procesmi a postupmi, ako aj príležitosť zbierať skúsenosti a bez strachu sa pýtať, ako veci v pra­xi prebiehajú,” hovorí Zuzana Urbaní­ková.

Vďaka stáži v Aliter Technologies študenti získajú skúsenosti z reálnej praxe. Na záujemcov čakajú kvalifiko­vané pozície v oblasti projektového riadenia, obchodu a technickej čin­nosti, analýzy, ale ak treba, aj na mie­ru šité pozície podľa odboru štúdia.

„Počas stáže majú študenti priestor ukázať svoje vedomosti, prí­padne obchodného ducha, a aktívne pracovať na samostatných projek­toch. Program trvá 12 mesiacov a po jeho úspešnom absolvovaní sa môžu študenti stať stabilnou súčasťou tímu Aliter Technologies,” dodáva.

Súčasťou firemných aktivít pre študentov je aj aktívne zapojenie sa do projektov Nexteria IT club, ktoré sú určené pre vysokoškolákov a ini­ciatívy IAMbitious, počas ktorej stre­doškoláci v skupinách riešili zadanie od Aliter Technologies pod priamym mentoringom odborníkov z firmy.

Digitálne zručnosti pre seniorov

Aliter Technologies myslí aj na tých, ktorí už majú aktívnu kariéru za se­bou, no stále majú chuť učiť sa nové veci. Zamestnanci pravidelne navšte­vujú seniorov v zariadení Domov pri kríži v bratislavskej Dúbravke, kde ich učia, ako pracovať s počítačmi a smart zariadeniami. „Sme radi, že v jednej z hlavných tém súčasnosti môžeme pre­pojiť jednotlivé generácie. V roku 2019 sme zároveň prispeli k otvoreniu počíta­čovej učebne pre seniorov v Karlovej Vsi v Bratislave, kde sme pre nich poskytli vybavenie”, dodáva Zuzana Urbaníková.

Podpora vydávania kníh

Firme je blízka aj vojenská história, pro­stredníctvom ktorej sa snaží posilniť povedomie a hrdosť mladých ľudí na zásluhy, ktoré mali predošlé generácie najmä v boji s fašizmom. „Finančne sme podporili vznik knihy o jednom z hrdi­nov, ktorý sa počas druhej svetovej voj­ny podieľal na najväčšom úspechu 311. československej bombardovacej perute britského kráľovského letectva (RAF) a aj knihu, ktorej spoluautorom je pria­my účastník Slovenského národného povstania. Podporili sme aj knihu veno­vanú vojakom, ktorí tragicky zahynuli pri najväčšom leteckom nešťastí v histórii Slovenska pri maďarskej obci Hejce,” vysvetľuje Zuzana Urbaníková.

Pomoc komunitám prospieva firemnej kultúre

Zamestnanci sa radi aktívne zapájajú do všetkých aktivít. Veľkej popularite sa teší Štefánik trail, ako aj možnosť stať sa lektorom IT pre seniorov. Samot­ní zamestnanci prichádzajú s rôzny­mi nápadmi a iniciatívami. Z ich radov napríklad prišiel impulz na zapojenie firmy do celoslovenskej aktivity Do práce na bicykli a nápad na spustenie firem­ného ekologického projektu Go Green. „Charitatívne a komunitné aktivity sú pre nás zamestnancov kľúčové, keďže každému z nás záleží na tom, aby ko­munita, v ktorej žijeme, prosperovala aj vďaka našej firme. Zároveň sú tie­to projekty príležitosťou na vzájomné spoznanie sa či neformálny teambuil­ding“, hovorí HR manažérka spoločnosti Zuzana Ištoková.

Zdroj: Forbes

Náhľad článku Forbes: Pomoc komunite dáva úspechu hlbší zmysel
Ešte väčšie zadosťučinenie z úspechu prichá­dza vtedy, ak firma dokáže do spo­ločnosti prispieť nad rámec toho, čo musí zo zákona.