Computer Security Incident Response Team

Aktíva (assets) predstavujú všetko, čo má pre organizáciu cenu a vyžaduje si ochranu. Medzi aktíva môžeme zaradiť dáta organizácie, programové vybavenie, IKT infraštruktúru, servery, IS systémy, aplikácie a ľudí. Aktíva je potrebné chrániť pred únikom dát, zneužitím zraniteľnosti, finančným stratám alebo poškodením dobrého mena organizácie.

Computer Security Incident Response Team (CSIRT) jednotka predstavuje tím odborníkov, ktorých hlavnou úlohou je poskytovať služby potrebné na zvládnutie bezpečnostných počítačových incidentov. Zmiernenie alebo odstránenie ich následkov a na následnú obnovu činnosti prevádzkových informačných systémov a súvisiacich informačných a komunikačných prostriedkov.

MÁM ZÁUJEM