Sieťová bezpečnosť

V dnešnej dobe závislosti na informačných a komunikačných technológiách a masovom rozšírení kybernetických hrozieb a nebezpečného malwaru ako sú Ransomware a DDoS, je zabezpečenie IT infraštruktúry a údajov jedným z prvoradých cieľov každej organizácie. Dobre nastavená sieťová bezpečnosť zahŕňa oddelenie jednotlivých sieťových segmentov, zaistenie bezpečnosti sieťových služieb, monitorovanie, analýzu toku dát, manažment dôveryhodnosti prístupu a pod. Toto predstavuje ale len základné aspekty sieťovej bezpečnosti. Dôležité je si uvedomiť, že už pri samotnom návrhu sieťovej štruktúry je potrebné myslieť na celkovú integráciu všetkých riešení pre zabezpečenie sietí v závislosti od štruktúry organizácie, integrity a požadovanej dostupnosti dát. Ideálne je využitie aktívnej ochrany siete s využitím technológií ako Firewall, IPS, DDoS, Proxy, WAF a pod., kde je zabezpečená sieťová ochrana až na aplikačnej úrovni.

MÁM ZÁUJEM