Novinky
4/8/2021

Nextech: Aliter Technologies vyhral megatender pre NATO

IT spoločnosť Aliter Technologies, ktorá sa venuje oblasti bezpečnostných, informačných a komunikačných technológií (IKT), uzavrela kontrakt na dodávku systémov na podporu a prevádzku infraštruktúry NATO Communications and Information Agency (NCIA).

Súčasťou zákazky sú aj služby súvisiace s uvedením týchto technológií do prevádzky. Podpis kontraktu je ďalší úspešný krok slovensko-kanadskej IT spoločnosti, ktorá už v minulosti dodala desiatky projektov pre NATO. Hodnota kontraktu je na úrovni 30 miliónov eur s opciou ďalšieho rozšírenia.

NXT: V prvom rade gratulujeme. Pre NATO ste už dodávali svoje riešenia. Aká bola ich úloha?

Peter Dostál: Ďakujeme. Áno, tomuto zákazníkovi sme dodali už de­siatky zákaziek priamo a ďalšie prostredníctvom subdodávok. Mnohé zákazky sú klasifikované alebo podliehajú mlčanlivosti a nemôžem o nich hovoriť podrobne alebo vôbec, ale spravidla ide o IKT systémy alebo špeciálne systémy. Príkladom IKT systémov je štandardná „on­-site“ IKT infraštruktúra, aká sa používa aj v štátnej správe alebo u väč­ších komerčných zákazníkov s prihliadnutím na zvýšené požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a štandardy NATO. Stále častejšie sa ob­javujú aj požiadavky na služby cloudu. Špeciálne systémy sa využívajú v takzvaných poľných podmienkach a patria medzi ne predovšetkým nasaditeľné alebo mobilné IKT systémy. Pekný príklad, ktorý bol v po­slednom čase medializovaný, je systém NATO AGS. Tu sme formou subdodávky dodávali do pozemného segmentu systému informačné a komunikačné technológie, rádiovú technológiu a prvky kybernetic­kej bezpečnosti.

NXT: Čo je predmetom tohto nového kontraktu?

Peter Dostál: Žiaľ, nemôžem zverejniť predmet, ale z predchádzajúcej odpovede si čitateľ môže urobiť obraz o predmete zákaziek tohto zákaz­níka. Ak sa NCIA rozhodne zverejniť niektoré informácie o tomto kontrakte, môžeme sa o ne podeliť s čitateľmi.

NXT: Môžete tento projekt porovnať s tými predchádzajúcimi z hľadiska objemu či ná­ročnosti?

Peter Dostál: To, čím sa pre nás odlišuje tento kontrakt od iných, je predovšetkým jeho veľkosť. Boli sme zvyknutí na kontrakty rádovo v jednot­kách miliónov, ale vyhrať kontrakt v hodnote 30 mi­liónov eur bez DPH a s možnosťou rozšírenia formou opcie je pre nás obrovská česť a robí nám to radosť. Máme skúsenosti z minulosti, kde nám tento zákaz­ník uplatnil opciu až na 200 % z pôvodnej hodnoty, čo sú už čísla, ktoré sú v našom sektore a regióne bezprecedentné.

NXT: Aké iné krajiny súťažili v tomto tendri?

Peter Dostál: Priznám sa, že neviem presne, ale spravidla sa v tých veľkých súťažiach stretávame s nadnárodnými spoločnosťami zo sektora bez­pečnostnej a obrannej techniky, ako sú Thales, Le­onardo, BAE Systems, Airbus, General Dynamics, prípadne s nadnárodnými IT spoločnosťami, ako sú napríklad IBM a ATOS.

NXT: Čo podľa vás najviac zavážilo, že vyhral práve Aliter Technologies?

Peter Dostál: V tejto konkrétnej súťaži to bola cena. Samozrejme, že súťažia iba zavedení a overení dodávatelia s previerkami NATO, ktorí predložia ponuku podľa požiadaviek a splnia kvalifikačné kritériá kon­krétneho kontraktu, ako sú experti a referencie, ale v súťaži následne rozhodla cena. Nie vždy je to tak. Máme skúsenosti s kontraktmi, kde až 50 % alebo 60 % hodnotenia predstavuje kvalitatívne posúdenie riešenia a zvyšok tvorí cena. Mali sme ponuky, na ktorých pracovali desiatky našich najlepších špecialistov takmer rok a majú viac ako 6000 strán vlastného textu.

NXT: Aké sú aktuálne trendy v oblasti kybernetickej bezpeč­nosti v armádnom priestore? Eviduje NCIA z časového hľa­diska nárast intenzity a aj sofistikovanosti kybernetických útokov na vojenské ciele?

Peter Dostál: NATO schválilo svoju prvú politiku v oblasti kyberne­tickej obrany v januári 2008. V júli 2016 spojenci opätovne potvrdili obranný mandát NATO a uznali kyber-priestor ako oblasť operácií, v ktorých sa NATO musí brániť rovnako efektívne ako vo vzduchu, na zemi či na mori. Aj ako odpoveď na silnejúcu intenzitu a sofistikova­nosť kybernetických útokov vo februári 2019 spojenci schválili usmer­nenie NATO, ktoré stanovuje množstvo nástrojov na ďalšie posilnenie schopnosti NATO reagovať na významné škodlivé počítačové aktivity.

NXT: Ďakujeme za rozhovor.

Za NEXTECH sa zhováral Martin Drobný.

Ing. Peter Dostál, CEO Aliter Technologies, a. s. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave. Od roku 1999 žil v Kanade, kde mal na starosti návrhy a realizácie IKT systémov pre spoločnosti v Kanade, USA, Japonsku a Južnej Kórei. Od roku 2007 pôsobí ako generálny riaditeľ spoločnosti Aliter Technologies.

„Komunikačná a informačná agentúra NATO (NCIA) je techno­logickým a kybernetickým uzlom NATO. Agentúra poskytuje tech­nológie C4ISR (velenie, riadenie, komunikácia a počítače, spravo­dajstvo, sledovanie a prieskum), vrátane kybernetickej a raketovej obrany. NCIA získava, nasadzuje a chráni komunikačné systémy pre politické vedenie a veliteľov NATO. Je v prvej línii proti kybernetickým útokom a úzko spolupracuje s vlá­dami a priemyslom, aby zabránila budúcim útokom.“

Aliter Technologies je technolo­gická spoločnosť, ktorá vyvíja IT a komunikačné systémy pre silové rezorty, nadnárodných dodávate­ľov vojenskej a leteckej techniky a medzinárodné organizácie. Je do­dávateľom NATO a iných medzi­národných organizácií, rezortov obrany a vnútra členských krajín a veľkých nadnárodných spoločností v oblasti obranného a bezpečnost­ného priemyslu.

ZDROJ: NEXTECH (PC REVUE)

Mohlo by vás zaujať

Slovenská IT spoločnosť úspešná v megatendri pre NATO
March 15, 2021
Slovenská IT spoločnosť úspešná v megatendri pre N...

Aliter Technologies dodá technologické riešenia pre NCIA v hodnote 30 mil. eur.

Slováci opäť úspešní v multimiliónovej súťaži NATO
February 11, 2020
Slováci opäť úspešní v multimiliónovej súťaži NATO

Uspeli sme v konkurencii a vyhrali súťaž na dodávku najmodernejších informačných a komunikačných technológií pre systém v NATO.

Aliter Technologies pomáha – podporili sme charitatívne podujatie NATO Charity Bazaar
November 19, 2018
Aliter Technologies pomáha – podporili sme charita...

Dobročinnosť je našej spoločnosti blízka, a preto Aliter Technologies ani tento rok nechýbal na benefičnom podujatí NATO Charity Bazaar.

Aliter Technologies partnerom konferencie Forbes 30 POD 30
September 12, 2020
Aliter Technologies partnerom konferencie Forbes 3...

Úspešní mladí podnikatelia, lekári, vedci, učitelia, umelci i novinári sa ocitli v rebríčku Forbes 30 POD 30.