Siete
Cloud Computing
Kontaktné Centrá
Informačná Bezpečnosť
Archívy, DWH & BI
Systémová Integrácia
Mobilné Riešenia
Obrana
Ochrana Hranice
Integrovaný Záchranný Systém
Krízový Manažment
COMTAG®
COMTANET®
Monse
GreenWay

IKT Riešenia

Potrebujete VYSOKODOSTUPNÉ, BEZPEČNÉ, OTVORENÉ a ŠKÁLOVATEĽNÉ IKT riešenia, prípadne Vám prerastá prevádzka cez hlavu alebo rozpočet? Od poradenstva cez vývoj, integráciu až po podporu a prevádzku dátových centier, cloud technológií, virtualizačných nástrojov, LAN/MAN/WAN sietí, kontaktných centier a kolaboračných nástrojov, všade tam Vám vieme pomôcť.

Siete

Ponúkame kompletné portfólio služieb spojených s návrhom, realizáciou a podporou stacionárnych aj mobilných komunikačných systémov.

Integrujeme COTS aj špeciálnu technológiu pre projekty LAN, WAN a MAN sietí pre prenos dát, hlasu a videa. Pri návrhu a integrácii komunikačných systémov kladieme dôraz na spoľahlivosť, dostupnosť, bezpečnosť, modularitu, škálovateľnosť, nízke prevádzkové náklady, QoS a interoperabilitu.

Networks

Cloud Computing

Bezpečné poskytovanie infraštruktúry (IaaS), platformy (PaaS) alebo softvéru (SaaS) formou služby na základe aktuálnej potreby a požiadaviek.

Cloud computing

Stále väčší dôraz sa kladie na cloud computing a orchestráciu, virtualizáciu, dostupnosť a bezpečnosť dátových centier. Pri ich návrhu je potrebné brať do úvahy fyzickú distribuovanosť a umiestnenie, stavebnú časť, bezpečnosť, vysokodostupnú technologickú, IT a komunikačnú infraštruktúru.

Tieto dátové centrá riadené a monitorované cez centrálne operačné centrá s podporou 7x24x365 tvoria flexibilnú IKT infraštruktúru pre bezpečné prevádzkovanie informačných systémov.

Kontaktné Centrá

Budujeme multi-tenant call centrá do tých najťažších podmienok, vrátane podporných nástrojov pre efektívnu prevádzku. Naše riešenie plnohodnotne pokryje kontaktné centrá, zákaznícky servis a automatizované marketingové kampane.

 • Dial plan builder, návrh a implementácia IVR stromov
 • Call script builder
 • Manažment inbound a outboud kampaní
 • Prediktívne vytáčanie
 • Automatické spätné volania a hodnotenie spokojnosti
 • Online analytiky a monitoring úrovne poskytovania služieb
 • Reportingový nástroj
 • Work Force management
 • Kontrola kvality a manažment nahrávania
 • Rozsiahle integračné API
Contact centres

Informačná Bezpečnosť & BCRP

Chráňte svoje aktíva: informačná, administratívna, personálna, objektová bezpečnosť a havarijné plánovanie.

Information security & BCRP

Poskytujeme komplexné audity bezpečnosti a vypracovanie rizikových analýz, bezpečnostných politík, zámerov a projektov v zmysle Vašich interných predpisov, medzinárodných štandardov a národných legislatívnych predpisov. Ak sú Vaše dáta a informačné systémy kritické pre Vašu prevádzku a činnosť, odporúčame vypracovanie a test havarijných plánov (BCRP). Nečakajte, zajtra môže byť neskoro.

SW Development

Disponujeme kvalifikovanými odborníkmi na vývoj softvérových riešení. Zameriavame sa na webové riešenia a enterprise systémy. Používame najmodernejšie prístupy, metódy a nástroje na analýzu, návrh a samotný vývoj.

Aj na tie najkomplikovanejšie rozhrania aplikujeme posledné trendy v rámci UI a UX.

Archívy, DWH & BI

Zefektívnime využívanie Vašich firemných dát a umožníme Vám online strategické rozhodovanie. Poskytneme to najlepšie know-how v oblasti big data a našu expertnosť pre analytiky a reporting.

 • Master data manažment
 • Správa a riadenie dokumentov
 • Architektúra enterprise systémov
 • Dlhodobé archívne systémy petabajtových rozmerov
 • Návrh logických a fyzických modelov
 • Analýza neštrukturovaných dát a hodnotenie kvality
 • Zber dát z rôznych dátových zdrojov v rôznych formátoch
 • Vyhľadávanie nad dátami (Search engine) na základe zadefinovaných vzorcov a ich následné spracovanie
 • Executive Information System (EIS)
 • OLAP a prediktívne analytiky a Business Intelligence (BI)
 • Návrh a implementácia analytických dashboardov
Archive, DWH & BI

Mobilné Riešenia

Prispôsobte svoj biznis mobilnej ére a buďte k zákazníkom čo najbližšie. Je našou výzvou sprístupniť robustné systémy pre osobné smart technológie, poskytnúť správne dáta s okamžitou odozvou a zabezpečiť štýlovosť a najvyšší používateľský komfort.

Mobile solutions
 • iOS, Android, Windows Mobile, HTML5
 • web aplikácie už len responzívne
 • zvýšenie produktivity a mobility Vašich pracovníkov
 • inovácia s každým dotykom
 • publikujte svoj obsah automaticky aj pre mobilné zariadenia
 • umožnite pohodlne pracovať v podnikových aplikáciach v teréne
 • nové dáta vždy pri sebe a pre zákazníka

Systémová Integrácia

Nechajte systémy komunikovať na modernej technologickej úrovni. Implementujeme integračné platformy, vyvíjame vlastné API, REST, web servisové rozhrania, implementujeme technológie na zabezpečenie elektronickej komunikácie.

 • návrh a implementácia integračných platforiem na princípoch SOA architektúry
 • návrh a vývoj integračných rozhraní
 • modelovanie a implementácia BPEL procesov
 • integrácia najpoužívanejších platforiem, ako JBoss, Fuse, Oracle SOA Suite, MULE ESB
 • štandardizácia komunikácie medzi integrovanými systémami
 • implementácie message queueing systémov
 • konzultačné služby v oblasti integrácie systémov
System integration

Špeciálne Systémy

Divízia Špeciálnych Systémov ponúka spracovanie analýz, štúdií, návrhov, vývoj, výrobu, výstavbu a integráciu špeciálnych komunikačných a informačných systémov, určených na podporu riešenia krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru alebo podporu interných procesov a riadenie citlivých informácií, dokumentov a spisov v celom ich životnom cykle. Naše riešenia sú určené pre ozbrojené sily, políciu, záchranné zbory, špeciálne jednotky, civilnú ochranu, štáby krízového riadenia a ďalšie zložky podieľajúce sa na plnení úloh obrany štátu, bezpečnosti, záchrany a ochrany obyvateľstva.

Obrana

Systémy velenia, riadenia, spojenia a výpočtového spracovania (Command, Control, Communications and Computers - C4) pre nasaditeľné a vysoko mobilné expedičné ozbrojené sily a jednotky špeciálnych operácií, založené na požiadavkách sieťovo orientovaných spôsobilostí (Network Enabled Capabilities - NEC) a otvorených štandardoch s možnosťou integrácie aj starších technológií.

Defence

Riešenia C4 sú charakteristické svojou vysokou taktickou mobilitou, operačnou a strategickou nasaditeľnosťou, modularitou, unifikovateľnosťou, odolnosťou, bezpečnosťou a nezávislosťou od existujúcej infraštruktúry, s vhodnosťou použitia v náročných geografických, klimatických a poveternostných podmienkach.

Produkty a riešenia spĺňajú medzinárodné štandardy, požiadavky NATO a EÚ.

Vlastné produktové portfólio je založené na produktových radách COMTAG® a COMTANET® a je výsledkom vlastného vývoja.

Video

Krízový Manažment a Vnútorná Bezpečnosť

Špeciálne IKT riešenia podporujúce štáby krízového riadenia, samosprávy, políciu, civilnú ochranu, záchranné zbory a ďalšie zložky podieľajúce sa na plnení úloh záchrany a ochrany obyvateľstva pri živelných pohromách, priemyselných haváriách a iných mimoriadnych udalostiach ohrozujúcich životy a majetok obyvateľstva.

Ponúkame jednoduché aj komplexné, na mieru šité, riešenia IKT podpory zabezpečujúce integráciu rôznorodých komunikačných a informačných systémov zložiek podieľajúcich sa na plnení úloh bezpečnosti obyvateľstva.

Vlastné produktové portfólio je založené na produktovej rade COMTANET® a je výsledkom vlastného vývoja.

Video

Crisis management

Ochrana Hranice

Naše skúsenosti z implementácie systémov ochrany štátnych hraníc aplikujeme pri návrhu, realizácii a prevádzke systémov správnym výberom a kombináciou dostupných bezpečnostných technológií pre dosiahnutie maximálnej spoľahlivosti ochrany. Výsledkom integrácie technológií a procesov je integrované procesné a technické zabezpečenie fyzickej ochrany, minimalizujúce nároky na ľudské zdroje, prevádzkové a investičné náklady, zabezpečujúce presné informácie o narušeniach s minimom falošných poplachov.

Border protection

Špecializujeme sa na systémy fyzickej a informačnej ochrany štátnych hraníc a objektov osobitného významu, pozostávajúce z integrácie:

 • Elektrickej a komunikačnej Infraštruktúry
 • Systému detekcie a varovania pri narušení
 • Systému riadenia, zberu a archivácie informácií
 • Procesov a manažmentu riadenia fyzickej ochrany a reakcie na narušenie
 • Informačnej bezpečnosti

Integrovaný Záchranný Systém

Naši experti majú skúsenosti s plánovaním, návrhom a implementáciou celonárodných riešení záchrany a ochrany verejnosti. Naše riešenie pozostáva z viacerých geograficky rozmiestnených dátových centier a riadiacich stredísk pracujúcich v synchronizovanej, full mesh prevádzke so zabezpečením vysokej dostupnosti a zálohovania všetkých údajov vrátane nepretržitej prevádzky pri živelnej pohrome.

Hlavné aspekty riešenia:

 • Manažment volaní – integrácia s telefónnymi službami a privátnou mobilnou rádiovou sieťou
 • Manažment prípadov s lokalizáciou incidentov
 • Load balancing prípadov medzi operátormi v jednom riadiacom stredisku a aj medzi riadiacimi strediskami
 • Manažment zdrojov, riadenia a velenia
 • Robustná redundancia a vysoká dostupnosť
 • Koncept odolný voči katastrofám
 • Integrovaný GIS a online lokalizácia vozidiel
 • Konzultácia use-case a prenos know-how

Dokumenty na stiahnutie:

Integrated rescue system

R & D

Jedným zo špecifík našej spoločnosti je vývoj vlastných IKT zariadení a riešení, ako sú napríklad zodolnené zariadenia zodpovedajúce štandardom MIL-STD, ale aj zákazníkom na mieru ušité riešenia podľa ich špecifických požiadaviek. Príkladmi ďalších riešení v oblasti vývoja sú naše IKT riešenia pri podpore ekologickej mobility, ako aj IKT riešenia pre podporu bezpečného a spokojného života seniorov a ich blízkych.

COMTAG®

COMTAG® je taktický mobilný komunikačný systém, ktorý poskytuje hlasové a dátové služby pre posádky vozidiel. Systém zabezpečuje dynamické smerovanie dát aplikácií systému velenia a riadenia, vyberajúc dostupný prenosový kanál s najvyššou prenosovou rýchlosťou v prenosovom prostredí tvorenom rádiovými stanicami, zariadeniami WiFi Mesh, Ethernet vedeniami, satelitnými terminálmi a pod. Systém umožňuje vytváranie mobilných účelových ad-hoc sietí MANET vo VKV rádiovom prostredí, spolu s integráciou do VoIP sietí, príjem a distribúciu GPS informácie, kryptovanie a záznam dátovej prevádzky.

Video IDET 2015 Video IDEB 2014

COMTANET®

COMTANET® je bleskovo nasaditeľný IKT systém, ktorého portfólio služieb umožňuje dosahovať rovnakú úroveň služieb v poľných podmienkach, na akú je používateľ zvyknutý zo stacionárneho prostredia. Systém poskytuje konvergované hlasové, dátové a video služby na nasaditeľných miestach riadenia krízových situácií s poškodenou, prípadne zničenou IKT infraštruktúrou. Systém je plne autonómny, bezpečný, nasaditeľný a prepraviteľný s možnosťou použitia v rôznych scenároch krízových situácií. Je možné ho integrovať s ľubovoľnou linkovou, rádiovou a satelitnou technológiou a tak vytvárať komplexné komunikačné prostredie.

Video IDET 2015 Video IDEB 2014

Monse

Jednotný centrálny systém pre podporu seniorov

Naším cieľom je sprístupniť moderné informačné a komunikačné technológie (IKT) starším ľuďom a poskytnúť prostredie, ktoré dokáže transparentne integrovať služby iných strán.

Snažíme sa o vytvorenie priaznivého ekosystému, vďaka ktorému sa seniori môžu cítiť bezpečnejšie, lepšie komunikovať s blízkymi a spoľahnúť sa, že v prípade potreby im pomoc bude poskytnutá včas.

Monse

GreenWay

Integrácia a vývoj pre inovatívny projekt GreenWay v oblasti ekologickej mobility.

GreenWay

Kľúčovou súčasťou služby je komplexná informačná infraštruktúra, ktorá zabezpečuje komunikačné a dátové prepojenie medzi všetkými časťami služby, t.j. centrálnym dispečingom, nabíjacími stanicami a všetkými elektromobilmi.

Špeciálne vyvinutý a otestovaný systém sa skladá zo štyroch hlavných oblastí a komunikačných rozhraní, ktoré sú vzájomne integrované, zbierajú dáta a poskytujú manažérske informácie operátorovi služby aj konečnému užívateľovi - klientovi služby GreenWay.

Trade Center II Building
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava

tel.: +421 255 646 350
fax.: +421 255 646 351