Špeciálne systémy

Krízový manažment a vnútorná bezpečnosť


Riešenie je učené pre štáby krízového riadenia, samosprávy, políciu, civilnú ochranu, záchranné zbory a ďalšie zložky podieľajúce sa na plánovaní a riadení plnenia úloh záchrany a ochrany obyvateľstva (núdzových situácii), ako aj ochrany objektov kritickej infraštruktúry pri živelných pohromách, priemyselných haváriách, teroristických útokoch a iných mimoriadnych udalostiach ohrozujúcich životy a majetok obyvateľstva.

Ponúkame jednoduché aj komplexné, na mieru šité, riešenia IKT podpory zabezpečujúce integráciu rôznorodých komunikačných a informačných systémov zložiek podieľajúcich sa na plnení úloh bezpečnosti obyvateľstva.

Vlastné produktové portfólio je založené na produktovej rade COMTANET® a je výsledkom vlastného vývoja.

Produktový list na stiahnutie v pdf:

COMTANET Produktový list Aliter Technologies