Plán obnovy IT (DRP)

Náš plán obnovy informačných technológií zahŕňa procesy pre zaistenie obnovy IT systémov po havárii. Minimalizujeme riziko straty dát, znižujeme závažnosť havárií, poskytujeme vysokú dostupnosť kľúčových aplikácií. Riešením je vytvorenie plánu obnovy IT (Disaster Recovery Plan) prostredníctvom využitia cloudu alebo vybudovania záložnej IT infraštruktúry.

Výhody zavedenia plánu obnovy IT po havári:

 • určuje postupy ako reagovať a zvládať incidenty
 • zabezpečuje kontinuitu prevádzky organizácie
 • minimalizuje dopady v prípade zlyhania infraštruktúry po nesprávnom konfiguračnom zásahu, alebo po havárii spôsobenej požiarom či inou mimoriadnou udalosťou
 • optimalizuje zdroje na zaistenie opätovného fungovania
 • minimalizuje dobu obnoviteľnosti
 • eliminuje stratu dát
 • umožňuje vrátiť systémy do stavu pred vznikom havárie
 • zabezpečuje obnovu kritických systémov v priebehu niekoľkých minút

Fázy vytvorenia plánu obnovy IT

 • Identifikácia rizík – prírodné katastrofy, požiar, ľudský faktor, IT hrozby, kybernetická kriminalita a iné
 • Analýza rizík a dopadu – stanovenie kritických procesov a ich dopadu na podnik
 • Vytvorenie plánu
 • Implementácia – vytvorenie technologického riešenia pre spustenie prevádzky v záložnej lokalite
 • Údržba – tréning, testovanie, audit
Produktový list na stiahnutie v pdf: Plán obnovy IT (DRP)
Zaistenie obnovy IT po havárii a minimalizovanie rizika straty dát.
MÁM ZÁUJEM