26. 9. 2017

Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti Aliter Technologies, a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť zabezpečuje zber odpadov z obalov, vrátane odpadov z opakovane použiteľných obalov uvedených na trh, alebo do obehu a ich zhodnocovanie a recykláciu najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Spoločnosť zaviedla, udržiava a zlepšuje systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 v rozsahu:

a) Projektová činnosť a riadenie projektov v oblasti informačných technológií.
b) Integrácia hardvéru a softvéru v oblasti informačných a komunikačných technológií.
c) Návrh, výroba, podpora a prevádzka informačných a komunikačných technológií.

Viac informácií nájdete tu - Politika spoločnosti Aliter Technologies