News
24. 11. 2021

Lectures for students in cooperation with Nexteria IT Club

In cooperation with the Nexteria IT club, we gave two lectures for university students in the autumn.

Cieľom projektu Nexteria IT Club je prepojiť študentov a ľudí, ktorí sa zaujímajú o aktuálne témy v IT, s profesionálmi z veľkých firiem aj začínajúcich startupov. Prostredníctvom odborných prednášok, diskusií s odborníkmi a praktických workshopov tak študenti majú možnosť rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti.

Aliter Technologies uskutočnil v spolupráci dve prednášky.

Prvú viedol v novootvorenom multifunkčnom priestore Unispace na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského náš bezpečnostný konzultant Tomáš Bartek. Témou jeho prednášky bolo: „Top 10 rizík / zraniteľností webových aplikácií podľa OWASP“. Druhú prednášku, na tému:  “Ako softvér požiera svet  (…a internet skoro vybuchol  )” tentoraz v online forme, študentom prezentoval softvérový architekt, tech a team leader Filip Štiglic.

Záznam z prednášky Tomáša Barteka si môžete pozrieť TU.

Záznam z prednášky Filipa Štiglica si môžete pozrieť TU.

The goal of the Nexteria IT Club project is to connect students and people who are interested in current topics in IT, with professionals from large companies and start-ups. Through professional lectures, discussions with experts and practical workshops, students have the opportunity to develop their knowledge and skills.

Aliter Technologies gave two lectures in collaboration.

The first was led by our security consultant Tomáš Bartek in the newly opened multifunctional space Unispace at the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of Comenius University. The topic of his lecture was: “Top 10 risks / vulnerabilities of web applications according to OWASP”. The second lecture, on the topic: “How software eats the world (… and the Internet almost exploded)” this time in online form, was presented to students by software architect, tech and team leader Filip Štiglic.

You can watch the recording of Tomáš Bartek‘s lecture HERE.
You can watch the recording of Filip Štiglic‘s lecture HERE.
(*only in Slovak)